Business Company

More Languages

English - UK

Zyra Qendrore

Image
Tirane:
Shikoni Harten

Produkte dhe Sherbime

Aktualisht PRO furnizon dy produktet baze te karburanteve per automjete:

  • Premium UNLEADED
  • Diesel 10 PPM

Cilesia e dy produkteve te para eshte ne perputhje me standartet europiane EN590 dhe EN 228.
Politika globale e rritjes se vazhdueshme te cilesise se karburanteve per ruajtjen e mjedisit dhe permirsimin e kushteve te jetes eshte ne qender te vemendjes se drejtuesve te PRO, per te kontraktuar produkte gjithnje e me cilesore, ne perputhje me kerkesat ne rritje te normave europiane.
Zgjerimi i nomenklatures se produkteve, duke perfshire lendet e djegeshme per automjete, per industrine dhe per perdorim publik eshte ne programin afat shkurter te kompanise.
Bashkepunimi me kompani qe ndajne te njejtat strategji per cilesine e produkteve dhe minimizimin e pasojave te perdorimit te tyre ne mjedis eshte pjese e strategjise se zhvillimit te PRO.
Plotesimi i kerkesave te klienteve per furnizim dhe shperndarje te karburanteve ne cilesi, ne sasi dhe ne kohe eshte prioritet i PRO.

Image
Image
Image

© Copyright Company Name 2010. All rights reserved